Zasady korzystania z Portalu 3DCAD.plZnajdujesz się na stronach internetowych Portalu 3DCAD.pl pod adresem www.3dcad.pl. Rejestracja użytkownika w Serwisie oraz korzystanie z oferowanych tu usług oznacza akceptację Zasad korzystania z Portalu 3DCAD.pl. Prosimy - przeczytaj uważnie ten dokument. W razie pytań lub wątpliwości oraz w przypadku naruszenia poniższych Zasad, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem redakcja@3dcad.pl.


1. Warunki ogólne korzystania z Serwisu


Własność portalu 3DCAD.pl
Portal 3DCAD.pl, określany w dalszej części "Portalem" - umieszczony w domenie internetowej www.3dcad.pl - powstał w celu gromadzenia i udostępniania informacji związanych z codzienną pracą inżyniera konstruktora, a w szczególności informacji o oprogramowaniu inżynierskim. 3DCAD.pl udostępnia za pośrednictwem Portalu treści i materiały, utwory audiowizualne, tekstowe, dźwiękowe.
Zamieszczone na stronach Portalu elementy tekstowe, graficzne, multimedialne oraz elementy aplikacji programistycznych, generujące i obsługujące strony, stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego, a wyłączne prawa do nich przysługują firmie EMG S.C. , jego partnerom lub podmiotom współpracującym, a także autorom, producentom oraz innym osobom uprawnionym autorsko lub z tytułu praw pokrewnych. Korespondencja elektroniczna wysyłana z Portalu 3DCAD.pl i otrzymywana przez jego użytkowników stanowi element Portalu.

Użytkowanie Portalu 3DCAD.pl
Użytkownikiem Portalu jest każdy, kto korzysta z treści stron internetowych oraz wszystkich treści i materiałów zamieszczonych w domenie www.3dcad.pl - w dowolnej formie, przez Internet, fale radiowe, sieci kablowe, sieci bezprzewodowe, komputerowe i telekomunikacyjne urządzenia mobilne oraz inne środki przekazu.

Akceptacja Zasad
Użytkownicy przebywający na stronach Portalu 3DCAD.pl powinni zapoznać się z Zasadami korzystania z Portalu. Jeżeli nie zgadzają się z ich treścią, powinni opuścić te strony internetowe.

Zgoda na wykorzystanie danych
Rejestracja w Portalu 3DCAD.pl lub podjęcie innych czynności wiążących się z podaniem danych osobowych, oznacza zgodę na ich przetwarzanie w zakresie wymaganym dla realizacji usług Serwisu.

Naruszenie Zasad
Użytkownicy naruszający w jakikolwiek sposób przedstawione tutaj Zasady utracą prawo do korzystania z usług Serwisu.

Monitorowanie aktywności użytkowników
Portal 3DCAD.pl jest uprawniony do przeglądania treści i materiałów umieszczanych na stronach Portalu przez użytkowników Portalu, monitorowania i modyfikacji tych treści oraz usuwania ich zgodnie ze swoim uznaniem. Jednocześnie Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktywność użytkowników i nie jest zobowiązany do jej monitorowania.


2. Dostępność zawartości oraz usług Serwisu


Dostępność usług
Firma EMG S.C. za pośrednictwem swoich stron internetowych - oferuje użytkownikom Serwisu zbiór treści i materiałów (m.in. tekstowych, graficznych i multimedialnych) i usług - komunikacyjnych, teleinformatycznych, interaktywnych i innych. Użytkownik może korzystać z treści i usług zawartych w Portalu, jeżeli dostęp do nich nie jest ograniczony przez administratorów Serwisu, a korzystanie to nie narusza obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego oraz - w szczególności - postanowień niniejszych Zasad.

Charakter usług
Usługi oferowane przez Portal internetowy 3DCAD.pl wiążące się z przesyłaniem i pobieraniem sygnału audiowizualnego, obsługą opcji interaktywnych, komunikacją między użytkownikami i między użytkownikami a systemem aplikacji Portalu - mają charakter testowy i służą wypracowaniu właściwego modelu docelowych działań. W związku z tym Portal 3DCAD.pl nie gwarantuje pełnej dostępności i funkcjonalności wszystkich oferowanych usług dla wszystkich użytkowników jednocześnie.

Zakończenie usług
Firma EMG S.C. zastrzega prawo do zablokowania dostępu do treści i usług, zmiany warunków ich świadczenia lub zaniechania świadczenia usług - bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn. Niniejsze postanowienie wyłącza odpowiedzialność Firmy EMG S.C. wobec użytkowników oraz osób trzecich, które mogłyby podnosić roszczenia z powodu zakłócenia, zmiany lub zaniechania świadczenia usług przez Portal internetowy.

Dozwolony użytek
Firma EMG S.C. upoważnia użytkowników Portalu do przeglądania i korzystania z treści i materiałów oraz usług i narzędzi zamieszczonych na jego stronach internetowych wyłącznie dla celów niekomercyjnego użytku osobistego.

Treści reklamowe
Materiały i usługi udostępniane w Portalu 3DCAD.pl mogą zawierać treści reklamowe, które moderuje firma EMG S.C. - bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób prawnych lub fizycznych.


3. Zobowiązania użytkownika Portalu


1. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zakazu:
 • publikacji treści pochodzących z Portalu 3DCAD.pl w środkach masowego przekazu - w tym na innych stronach internetowych - bez podania autorstwa i źródła wraz z linkiem do tych informacji
 • naruszania praw autorskich lub pokrewnych twórców, artystów, producentów, wykonawców - lub innych osób - do treści umieszczonych w Portalu 3DCAD.pl
 • publikowania na stronach 3DCAD.pl, przesyłania na listę dyskusyjną, chat, wysyłania listem e-mail (w tym wewnętrznych wiadomości do użytkowników) lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób treści, których udostępnianie jest zakazane przez przepisy prawa, zawierających materiały rażące, godzących w cudzą godność, szerzących nienawiść rasową, naruszających cudzą prywatność lub w powszechnym odczuciu o charakterze kontrowersyjnym
 • naruszania dóbr osobistych użytkowników Portalu lub osób trzecich
 • podszywania się pod tożsamość innych osób fizycznych lub prawnych, a w szczególności administratorów lub innych użytkowników Portalu
 • przesyłania i udostępniania za pośrednictwem Portalu 3DCAD.pl treści zdobytych nielegalnie, informacji poufnych dotyczących osób fizycznych i prawnych, materiałów zawierających wirusy (szkodliwe programy) komputerowe i telekomunikacyjne, niechcianych i nieautoryzowanych materiałów promocyjnych i reklamowych (spam) oraz informacji prawnie chronionych, w tym w szczególności naruszających cudze prawa patentowe, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa wyłączne
 • uniemożliwienia lub zakłócania innym użytkownikom użycia narzędzi komunikacyjnych (takich jak czat, forum dyskusyjne, komunikator, wewnętrzne wiadomości, itp.)
 • zakłócania działania Portalu 3DCAD.pl, jego systemów komputerowych, serwerów i sieci zależnych lub podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Portalu lub jego składowych
 • przetwarzania lub udostępniania danych osobowych innych użytkowników.

2. Użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki:
 • Portal 3DCAD.pl ma prawo do usunięcia ze swoich stron treści zamieszczanych przez użytkownika, które naruszają postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach, które naruszają dobre obyczaje lub czyjeś dobra osobiste lub są niezgodne z wewnętrznymi regulacjami oraz wizerunkiem Właściciela Portalu, jego podmiotów stowarzyszonych lub współpracujących osób prawnych i fizycznych
 • jest zobowiązany do powiadomienia administratorów Portalu 3DCAD.pl o znanych mu naruszeniach lub próbach naruszenia tych Zasad
 • wszelka jego aktywność powstała na skutek skorzystania z reklamowanych w ramach Portalu 3DCAD.pl produktów lub usług - włączając w to wszelkie koszty, warunki, gwarancje lub zobowiązania zawarte wskutek lub w związku z tą działalnością - jest umowa zawarta bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem podejmującym tę aktywność i właściwym reklamodawcą
 • za wszystkie konsekwencje aktywności i interakcji powstałych w skutek skorzystania przez użytkownika z usług reklamowych, promocyjnych i innych, które powstały pomiędzy użytkownikiem a podmiotem zewnętrznym nie związanym organizacyjnie i prawnie z 3DCAD.pl, odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik
 • korzystanie z treści i usług Portalu 3DCAD.pl jest dozwolone wyłącznie poprzez interfejs udostępniony publicznie przez jego administratorów; korzystanie z oprogramowania modyfikującego działanie tego interfejsu - a w szczególności omijającego zabezpieczenia, działającego szkodliwie lub umożliwiającego nieautoryzowany dostęp do danych i usług - jest zabronione i stanowi naruszenie prawa
 • użytkownik korzysta z treści i usług dostarczanych przez Portal tylko i wyłącznie na własne ryzyko; usługi są dostarczane bez żadnych gwarancji - w tym również gwarancji ich dostępności.


4. Zastrzeżenia


Ochrona znaków towarowych, nazw, marek handlowych lub fabrycznych właścicieli Portalu oraz podmiotów współpracujących:
Wszelkie nazwy, znaki towarowe, marki podmiotów współpracujących z Portalem 3DCAD.pl lub marki opisywane na stronach Portalu oraz marki podmiotów, którym przysługują prawa wynikające z ochrony własności przemysłowej, prawa autorskie oraz wszystkie inne chronione prawem treści zamieszczone na stronach internetowych Portalu podlegają ochronie prawnej i wykorzystanie ich bez zgody podmiotów uprawnionych jest zabronione. Ich prezentacja na stronach internetowych Portalu następuje wyłącznie w celach informacyjnych.

Prawa autorskie:
Zamieszczone na stronach internetowych Portalu wszelkie materiały i treści, a w szczególności utwory filmowe, tekstowe, graficzne i multimedialne są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawa do nich przysługują ich autorom, artystom wykonawcom, producentom, wydawcom lub innym uprawnionym podmiotom. Zamieszczenie tych materiałów na stronie internetowej Portalu ma charakter informacyjny a wykorzystanie tych materiałów inne niż określone w niniejszych Zasadach, następujące bez zgody podmiotów uprawnionych, stanowi naruszenie prawa.

Ograniczenie odpowiedzialności:
Portal 3DCAD.pl oraz współpracujące z nim osoby fizyczne lub prawne - w żadnym wypadku nie są odpowiedzialne za szkody - łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych, przerw w prowadzeniu działalności i innych - które mogą powstać na skutek korzystania, niemożności korzystania lub też konsekwencji korzystania ze stron Portalu oraz innych stron powiązanych z nimi odnośnikami oraz za treści, materiały i usługi, znajdujące się na którejś z tych stron, bez względu na to, z czego wynikają roszczenia oraz bez względu na to, czy Portal został, czy nie został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeżeli strony Portalu funkcjonują nieprawidłowo lub ograniczona jest ich funkcjonalność, EMG S.C. nie ponosi za to odpowiedzialności. Po zgłoszeniu nieprawidłowości administratorom, EMG S.C. - w miarę posiadanych możliwości - zobowiązuje się usunąć przyczyny występowania błędów.

Nowe elementy:
Wszelkie nowe treści, usługi i materiały publikowane i uruchamiane w ramach Portalu 3DCAD.pl podlegają postanowieniom niniejszych Zasad.

Zmiany warunków korzystania:
3DCAD.pl może wprowadzić w dowolnym czasie - bez powiadamiania wcześniej - zmiany w zawartości stron internetowych i ich opisach, niniejszych Zasadach korzystania z Portalu, a także w zasadach świadczenia usług wobec użytkowników. Udostępniane przez strony 3DCAD.pl materiały informacyjne mogą nie być aktualne; Portal 3DCAD.pl nie jest zobowiązany do ich aktualizacji.

5. Informacje od użytkowników


Dane osobowe:
Wszystkie dane osobowe wysyłane do Portalu 3DCAD.pl przez użytkowników, traktowane będą zgodnie z zasadami dotyczącymi Ochrony Prywatności, przyjętymi przez Portal.

Poufność informacji:
Wszystkie informacje, materiały oraz jakiekolwiek treści - tekstowe, audiowizualne, inne - nadsyłane, bądź umieszczane na stronach Portalu przez użytkowników, nie będą traktowane jako poufne i osobiste;

Wykorzystanie treści:
Portal 3DCAD.pl oraz podmioty przez niego uprawnione mają prawo dowolnie przerabiać, kopiować oraz wykorzystywać do celów komercyjnych i niekomercyjnych - a w szczególności do marketingu i promocji - wszelkie informacje nadesłane lub umieszczone na stronach Portalu przez użytkowników, przy uwzględnieniu ich praw autorskich.

Użytkownicy niepełnoletni:
Korzystając z usług udostępnianych przez Portal 3DCAD.pl i podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat lub wszelkie te działania wykonuje pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych. Opiekuni prawni osób małoletnich, zezwalający im na korzystanie z usług 3DCAD.pl, są odpowiedzialni za selekcję treści dla nich odpowiednich. ( patrz Ochrona prywatności)

Przechowywanie treści:
Portal 3DCAD.pl może dowolnie ustalać, bądź modyfikować - bez powiadamiania użytkowników - zasady i ramy czasowe gromadzenia i przechowywania treści tekstowych, graficznych, multimedialnych i innych, które użytkownicy przesyłają, bądź publikują na stronach Portalu 3DCAD.pl.

Odpowiedzialność za treści:
Portal 3DCAD.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub błędne przechowywanie danych użytkownika oraz treści przez niego publikowanych.

6. Odnośniki internetowe i witryny zewnętrzne


Odnośniki zewnętrzne:
hiperłącza (linki) do innych stron internetowych, umieszczone na stronach Portalu 3DCAD.pl, nie są jego częścią. Użytkownik łącząc się z innymi stronami opuszcza strony 3DCAD.pl i robi to na własną odpowiedzialność. 3DCAD.pl nie bierze odpowiedzialności za treść stron, z którymi jest połączona hiperłączami (linkami), ani za konsekwencje korzystania z nich.

Odnośniki do 3DCAD.pl:
Każdy ma prawo publikować na swoich stronach internetowych hiperłącza do stron Portalu 3DCAD.pl, w ich podstawowej funkcjonalności (przekierowanie na strony 3DCAD.pl), pod warunkiem, że strona, na której osadzony jest link: nie zawiera treści, które mogą być obraźliwe, niecenzuralne, niedozwolone i niezgodne z prawem, nie kopiuje treści stron Portalu, nie stwarza wrażenia, że 3DCAD.pl firmuje ją lub jej produkty, nie propaguje falszywych informacji, związanych z 3DCAD.pl i jego usługami i nie korzysta z logo 3DCAD.pl bez pozwolenia. Link otwierający strone Serwisu musi ukazywac ja całą, w niezmienionej postaci, bez użycia tzw. ramek, chyba że zmiany ustalone są w umowie współpracy z 3DCAD.pl.

Odnośniki o poszerzonej funkcjonalności:
Zasady umieszczania odnośników o poszerzonej funkcjonalności muszą być uzgodnione z administratorami Portalu lub być określone w odpowiedniej umowie zawartej z 3DCAD.pl.

7. Postanowienia końcowe


 • Treść wiadomości elektronicznych wysyłanych przez Portal 3DCAD.pl są wiążące na równi z niniejszym regulaminem.
 • Na użytkownikach łączących się z innego kraju spoczywa obowiązek przestrzegania praw międzynarodowych oraz praw państw, w których treści publikowane przez 3DCAD.pl mogą być odbierane.
 • Postanowienia tego dokumentu są wiążące dla wszystkich użytkowników Portalu i regulują całość relacji - w zakresie korzystania ze stron internetowych 3DCAD.pl - pomiędzy nimi i Portalem, chyba że umowy zawarte z odpowiednią jednostką organizacyjną 3DCAD.pl stanowią inaczej.
 • W sprawach nie uregulowanych Zasadami korzystania z Portalu 3DCAD.pl, obowiązują aktualne przepisy prawa polskiego, a wszystkie spory mogące wynikać z ich naruszenia rozstrzygać będzie właściwy terytorialnie i rzeczowo Sąd Powszechny w Polsce. Wszelkie zastrzeżenia i zadania prawne użytkowników wobec usług oferowanych przez Portal 3DCAD.pl oraz ich partnerów mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 1 roku od chwili zaistnienia podstawy do ich zgłoszenia.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury prawnej, dotyczących korzystania z Portalu 3DCAD.pl oraz interpretacji Zasad korzystania, a także w przypadku posiadania wiedzy o naruszeniach tych Zasad, prosimy o kontakt z administratorami Portalu.

Z wyrazami szacunku
Redakcja 3DCAD.pl