Wypróbuj Solid Edge za darmo
Warunki użytkowania portalu 3DCAD.pl.

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi 3D SOLUTIONS – poznański know-how o branży druku 3D
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17
Podwodne roboty zaprojektowane w SOLIDWORKS
WARUNKI UŻYTKOWANIA
Zasady korzystania z Portalu 3DCAD.pl


Znajdujesz się na stronach internetowych Portalu 3DCAD.pl pod adresem www.3dcad.pl. Rejestracja użytkownika w Serwisie oraz korzystanie z oferowanych tu usług oznacza akceptację Zasad korzystania z Portalu 3DCAD.pl. Prosimy - przeczytaj uważnie ten dokument. W razie pytań lub wątpliwości oraz w przypadku naruszenia poniższych Zasad, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem redakcja@3dcad.pl.


1. Warunki ogólne korzystania z Serwisu

Własność portalu 3DCAD.pl
Portal 3DCAD.pl, określany w dalszej części "Portalem" - umieszczony w domenie internetowej www.3dcad.pl - powstał w celu gromadzenia i udostępniania informacji związanych z codzienną pracą inżyniera konstruktora, a w szczególności informacji o oprogramowaniu inżynierskim. 3DCAD.pl udostępnia za pośrednictwem Portalu treści i materiały, utwory audiowizualne, tekstowe, dźwiękowe.
Zamieszczone na stronach Portalu elementy tekstowe, graficzne, multimedialne oraz elementy aplikacji programistycznych, generujące i obsługujące strony, stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego, a wyłączne prawa do nich przysługują firmie EMG S.C. , jego partnerom lub podmiotom współpracującym, a także autorom, producentom oraz innym osobom uprawnionym autorsko lub z tytułu praw pokrewnych. Korespondencja elektroniczna wysyłana z Portalu 3DCAD.pl i otrzymywana przez jego użytkowników stanowi element Portalu.

Użytkowanie Portalu 3DCAD.pl
Użytkownikiem Portalu jest każdy, kto korzysta z treści stron internetowych oraz wszystkich treści i materiałów zamieszczonych w domenie www.3dcad.pl.pl - w dowolnej formie, przez Internet, fale radiowe, sieci kablowe, sieci bezprzewodowe, komputerowe i telekomunikacyjne urządzenia mobilne oraz inne środki przekazu.

Akceptacja Zasad
Użytkownicy przebywający na stronach Portalu 3DCAD.pl powinni zapoznać się z Zasadami korzystania z Portalu. Jeżeli nie zgadzają się z ich treścią, powinni opuścić te strony internetowe.

Zgoda na wykorzystanie danych
Rejestracja w Portalu 3DCAD.pl lub podjęcie innych czynności wiążących się z podaniem danych osobowych, oznacza zgodę na ich przetwarzanie w zakresie wymaganym dla realizacji usług Serwisu.

Naruszenie Zasad
Użytkownicy naruszający w jakikolwiek sposób przedstawione tutaj Zasady utracą prawo do korzystania z usług Serwisu.

Monitorowanie aktywności użytkowników
Portal 3DCAD.pl jest uprawniony do przeglądania treści i materiałów umieszczanych na stronach Portalu przez użytkowników Portalu, monitorowania i modyfikacji tych treści oraz usuwania ich zgodnie ze swoim uznaniem. Jednocześnie Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktywność użytkowników i nie jest zobowiązany do jej monitorowania.


2. Dostępność zawartości oraz usług Serwisu

Dostępność usług
Firma EMG S.C. za pośrednictwem swoich stron internetowych - oferuje użytkownikom Serwisu zbiór treści i materiałów (m.in. tekstowych, graficznych i multimedialnych) i usług - komunikacyjnych, teleinformatycznych, interaktywnych i innych. Użytkownik może korzystać z treści i usług zawartych w Portalu, jeżeli dostęp do nich nie jest ograniczony przez administratorów Serwisu, a korzystanie to nie narusza obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego oraz - w szczególności - postanowień niniejszych Zasad.

Charakter usług
Usługi oferowane przez Portal internetowy 3DCAD.pl wiążące się z przesyłaniem i pobieraniem sygnału audiowizualnego, obsługą opcji interaktywnych, komunikacją między użytkownikami i między użytkownikami a systemem aplikacji Portalu - mają charakter testowy i służą wypracowaniu właściwego modelu docelowych działań. W związku z tym Portal 3DCAD.pl nie gwarantuje pełnej dostępności i funkcjonalności wszystkich oferowanych usług dla wszystkich użytkowników jednocześnie.

Zakończenie usług
Firma EMG S.C. zastrzega prawo do zablokowania dostępu do treści i usług, zmiany warunków ich świadczenia lub zaniechania świadczenia usług - bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn. Niniejsze postanowienie wyłącza odpowiedzialność Firmy EMG S.C. wobec użytkowników oraz osób trzecich, które mogłyby podnosić roszczenia z powodu zakłócenia, zmiany lub zaniechania świadczenia usług przez Portal internetowy.

Dozwolony użytek
Firma EMG S.C. upoważnia użytkowników Portalu do przeglądania i korzystania z treści i materiałów oraz usług i narzędzi zamieszczonych na jego stronach internetowych wyłącznie dla celów niekomercyjnego użytku osobistego.

Treści reklamowe
Materiały i usługi udostępniane w Portalu 3DCAD.pl mogą zawierać treści reklamowe, które moderuje firma EMG S.C. - bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób prawnych lub fizycznych.


3. Zobowiązania użytkownika Portalu

1. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zakazu:
 • publikacji treści pochodzących z Portalu 3DCAD.pl w środkach masowego przekazu - w tym na innych stronach internetowych - bez podania autorstwa i źródła wraz z linkiem do tych informacji
 • naruszania praw autorskich lub pokrewnych twórców, artystów, producentów, wykonawców - lub innych osób - do treści umieszczonych w Portalu 3DCAD.pl
 • publikowania na stronach 3DCAD.pl, przesyłania na listę dyskusyjną, chat, wysyłania listem e-mail (w tym wewnętrznych wiadomości do użytkowników) lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób treści, których udostępnianie jest zakazane przez przepisy prawa, zawierających materiały rażące, godzących w cudzą godność, szerzących nienawiść rasową, naruszających cudzą prywatność lub w powszechnym odczuciu o charakterze kontrowersyjnym
 • naruszania dóbr osobistych użytkowników Portalu lub osób trzecich
 • podszywania się pod tożsamość innych osób fizycznych lub prawnych, a w szczególności administratorów lub innych użytkowników Portalu
 • przesyłania i udostępniania za pośrednictwem Portalu 3DCAD.pl treści zdobytych nielegalnie, informacji poufnych dotyczących osób fizycznych i prawnych, materiałów zawierających wirusy (szkodliwe programy) komputerowe i telekomunikacyjne, niechcianych i nieautoryzowanych materiałów promocyjnych i reklamowych (spam) oraz informacji prawnie chronionych, w tym w szczególności naruszających cudze prawa patentowe, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa wyłączne
 • uniemożliwienia lub zakłócania innym użytkownikom użycia narzędzi komunikacyjnych (takich jak czat, forum dyskusyjne, komunikator, wewnętrzne wiadomości, itp.)
 • zakłócania działania Portalu 3DCAD.pl, jego systemów komputerowych, serwerów i sieci zależnych lub podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Portalu lub jego składowych
 • przetwarzania lub udostępniania danych osobowych innych użytkowników.

2. Użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki:
 • Portal 3DCAD.pl ma prawo do usunięcia ze swoich stron treści zamieszczanych przez użytkownika, które naruszają postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach, które naruszają dobre obyczaje lub czyjeś dobra osobiste lub są niezgodne z wewnętrznymi regulacjami oraz wizerunkiem Właściciela Portalu, jego podmiotów stowarzyszonych lub współpracujących osób prawnych i fizycznych
 • jest zobowiązany do powiadomienia administratorów Portalu 3DCAD.pl o znanych mu naruszeniach lub próbach naruszenia tych Zasad
 • wszelka jego aktywność powstała na skutek skorzystania z reklamowanych w ramach Portalu 3DCAD.pl produktów lub usług - włączając w to wszelkie koszty, warunki, gwarancje lub zobowiązania zawarte wskutek lub w związku z tą działalnością - jest umowa zawarta bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem podejmującym tę aktywność i właściwym reklamodawcą
 • za wszystkie konsekwencje aktywności i interakcji powstałych w skutek skorzystania przez użytkownika z usług reklamowych, promocyjnych i innych, które powstały pomiędzy użytkownikiem a podmiotem zewnętrznym nie związanym organizacyjnie i prawnie z 3DCAD.pl, odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik
 • korzystanie z treści i usług Portalu 3DCAD.pl jest dozwolone wyłącznie poprzez interfejs udostępniony publicznie przez jego administratorów; korzystanie z oprogramowania modyfikującego działanie tego interfejsu - a w szczególności omijającego zabezpieczenia, działającego szkodliwie lub umożliwiającego nieautoryzowany dostęp do danych i usług - jest zabronione i stanowi naruszenie prawa
 • użytkownik korzysta z treści i usług dostarczanych przez Portal tylko i wyłącznie na własne ryzyko; usługi są dostarczane bez żadnych gwarancji - w tym również gwarancji ich dostępności.


4. Zastrzeżenia

Ochrona znaków towarowych, nazw, marek handlowych lub fabrycznych właścicieli Portalu oraz podmiotów współpracujących:
Wszelkie nazwy, znaki towarowe, marki podmiotów współpracujących z Portalem 3DCAD.pl lub marki opisywane na stronach Portalu oraz marki podmiotów, którym przysługują prawa wynikające z ochrony własności przemysłowej, prawa autorskie oraz wszystkie inne chronione prawem treści zamieszczone na stronach internetowych Portalu podlegają ochronie prawnej i wykorzystanie ich bez zgody podmiotów uprawnionych jest zabronione. Ich prezentacja na stronach internetowych Portalu następuje wyłącznie w celach informacyjnych.

Prawa autorskie:
Zamieszczone na stronach internetowych Portalu wszelkie materiały i treści, a w szczególności utwory filmowe, tekstowe, graficzne i multimedialne są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawa do nich przysługują ich autorom, artystom wykonawcom, producentom, wydawcom lub innym uprawnionym podmiotom. Zamieszczenie tych materiałów na stronie internetowej Portalu ma charakter informacyjny a wykorzystanie tych materiałów inne niż określone w niniejszych Zasadach, następujące bez zgody podmiotów uprawnionych, stanowi naruszenie prawa.

Ograniczenie odpowiedzialności:
Portal 3DCAD.pl oraz współpracujące z nim osoby fizyczne lub prawne - w żadnym wypadku nie są odpowiedzialne za szkody - łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych, przerw w prowadzeniu działalności i innych - które mogą powstać na skutek korzystania, niemożności korzystania lub też konsekwencji korzystania ze stron Portalu oraz innych stron powiązanych z nimi odnośnikami oraz za treści, materiały i usługi, znajdujące się na którejś z tych stron, bez względu na to, z czego wynikają roszczenia oraz bez względu na to, czy Portal został, czy nie został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeżeli strony Portalu funkcjonują nieprawidłowo lub ograniczona jest ich funkcjonalność, EMG S.C. nie ponosi za to odpowiedzialności. Po zgłoszeniu nieprawidłowości administratorom, EMG S.C. - w miarę posiadanych możliwości - zobowiązuje się usunąć przyczyny występowania błędów.

Nowe elementy:
Wszelkie nowe treści, usługi i materiały publikowane i uruchamiane w ramach Portalu 3DCAD.pl podlegają postanowieniom niniejszych Zasad.

Zmiany warunków korzystania:
3DCAD.pl może wprowadzić w dowolnym czasie - bez powiadamiania wcześniej - zmiany w zawartości stron internetowych i ich opisach, niniejszych Zasadach korzystania z Portalu, a także w zasadach świadczenia usług wobec użytkowników. Udostępniane przez strony 3DCAD.pl materiały informacyjne mogą nie być aktualne; Portal 3DCAD.pl nie jest zobowiązany do ich aktualizacji.5. Informacje od użytkowników

Dane osobowe:
Wszystkie dane osobowe wysyłane do Portalu 3DCAD.pl przez użytkowników, traktowane będą zgodnie z zasadami dotyczącymi Ochrony Prywatności, przyjętymi przez Portal.

Poufność informacji:
Wszystkie informacje, materiały oraz jakiekolwiek treści - tekstowe, audiowizualne, inne - nadsyłane, bądź umieszczane na stronach Portalu przez użytkowników, nie będą traktowane jako poufne i osobiste;

Wykorzystanie treści:
Portal 3DCAD.pl oraz podmioty przez niego uprawnione mają prawo dowolnie przerabiać, kopiować oraz wykorzystywać do celów komercyjnych i niekomercyjnych - a w szczególności do marketingu i promocji - wszelkie informacje nadesłane lub umieszczone na stronach Portalu przez użytkowników, przy uwzględnieniu ich praw autorskich.

Użytkownicy niepełnoletni:
Korzystając z usług udostępnianych przez Portal 3DCAD.pl i podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat lub wszelkie te działania wykonuje pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych. Opiekuni prawni osób małoletnich, zezwalający im na korzystanie z usług 3DCAD.pl, są odpowiedzialni za selekcję treści dla nich odpowiednich. ( patrz Ochrona prywatności)

Przechowywanie treści:
Portal 3DCAD.pl może dowolnie ustalać, bądź modyfikować - bez powiadamiania użytkowników - zasady i ramy czasowe gromadzenia i przechowywania treści tekstowych, graficznych, multimedialnych i innych, które użytkownicy przesyłają, bądź publikują na stronach Portalu 3DCAD.pl.

Odpowiedzialność za treści:
Portal 3DCAD.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub błędne przechowywanie danych użytkownika oraz treści przez niego publikowanych.


6. Odnośniki internetowe i witryny zewnętrzne

Odnośniki zewnętrzne:
hiperłącza (linki) do innych stron internetowych, umieszczone na stronach Portalu 3DCAD.pl, nie są jego częścią. Użytkownik łącząc się z innymi stronami opuszcza strony 3DCAD.pl i robi to na własną odpowiedzialność. 3DCAD.pl nie bierze odpowiedzialności za treść stron, z którymi jest połączona hiperłączami (linkami), ani za konsekwencje korzystania z nich.

Odnośniki do 3DCAD.pl:
Każdy ma prawo publikować na swoich stronach internetowych hiperłącza do stron Portalu 3DCAD.pl, w ich podstawowej funkcjonalności (przekierowanie na strony 3DCAD.pl), pod warunkiem, że strona, na której osadzony jest link: nie zawiera treści, które mogą być obraźliwe, niecenzuralne, niedozwolone i niezgodne z prawem, nie kopiuje treści stron Portalu, nie stwarza wrażenia, że 3DCAD.pl firmuje ją lub jej produkty, nie propaguje falszywych informacji, związanych z 3DCAD.pl i jego usługami i nie korzysta z logo 3DCAD.pl bez pozwolenia. Link otwierający strone Serwisu musi ukazywac ja całą, w niezmienionej postaci, bez użycia tzw. ramek, chyba że zmiany ustalone są w umowie współpracy z 3DCAD.pl.

Odnośniki o poszerzonej funkcjonalności:
Zasady umieszczania odnośników o poszerzonej funkcjonalności muszą być uzgodnione z administratorami Portalu lub być określone w odpowiedniej umowie zawartej z 3DCAD.pl.


7. Postanowienia końcowe

 • Treść wiadomości elektronicznych wysyłanych przez Portal 3DCAD.pl są wiążące na równi z niniejszym regulaminem.
 • Na użytkownikach łączących się z innego kraju spoczywa obowiązek przestrzegania praw międzynarodowych oraz praw państw, w których treści publikowane przez 3DCAD.pl mogą być odbierane.
 • Postanowienia tego dokumentu są wiążące dla wszystkich użytkowników Portalu i regulują całość relacji - w zakresie korzystania ze stron internetowych 3DCAD.pl - pomiędzy nimi i Portalem, chyba że umowy zawarte z odpowiednią jednostką organizacyjną 3DCAD.pl stanowią inaczej.
 • W sprawach nie uregulowanych Zasadami korzystania z Portalu 3DCAD.pl, obowiązują aktualne przepisy prawa polskiego, a wszystkie spory mogące wynikać z ich naruszenia rozstrzygać będzie właściwy terytorialnie i rzeczowo Sąd Powszechny w Polsce. Wszelkie zastrzeżenia i zadania prawne użytkowników wobec usług oferowanych przez Portal 3DCAD.pl oraz ich partnerów mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 1 roku od chwili zaistnienia podstawy do ich zgłoszenia.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury prawnej, dotyczących korzystania z Portalu 3DCAD.pl oraz interpretacji Zasad korzystania, a także w przypadku posiadania wiedzy o naruszeniach tych Zasad, prosimy o kontakt z administratorami Portalu.

Z wyrazami szacunku
Redakcja 3DCAD.pl